Primar

BOGDAN BAN

PROGRAM DE AUDIENȚE


PROGRAM DE AUDIENȚE:

ATRIBUȚII


Atribuțiile primarului conform legii
Art. 65.
(1) Primarul depune in fata consiliului local juramantul prevazut la Art. 34 alin. (1).
(2) Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.

Art. 66.
(1) Primarul indeplineste o functie de autoritate publica. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, pe care il conduce si il controleaza.
(2) Primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, in conditiile legii.

Art. 67.
(1) Primarul reprezinta comuna sau orasul in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national al Romaniei.
(3) Esarfa va fi purtata, in mod obligatoriu, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor.
(4) Modelul esarfei se stabileste prin hotarare a Guvernului.

Art. 68.
(1) Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;
b) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;
c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii;
d) prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;
e) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
f) exercita functia de ordonator principal de credite;
g) verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;
h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;
i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;
j) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;
l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;
o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;
p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
q) asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;
r) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
s) conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;
s) indeplineste functia de ofiter de stare civila;
t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;
t) propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;
u) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;
v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;
x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
(2) Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.

Art. 69.
(1) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau in orasul in care a fost ales.
(2) In aceasta calitate primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, in conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

Art. 70.
(1) Primarul deleaga viceprimarului sau, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit Art. 68 alin. (1) lit. j), m), p), r), v), x) si y).
(2) Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente in acest domeniu, potrivit legii.
(3) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit Art. 69, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si cele prevazute la Art. 68 alin. (1) lit. a)-f), h), i), k), l) si t) nu pot fi delegate.

Art. 71.
(1) In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.
(2) Prevederile Art. 49 si ale Art. 50 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

Art. 72.
(1) Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau de catastrofa.
(2) Mandatul inceteaza de drept in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala;
d) imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute la Art. 77 alin. (2);
e) cand se constata, dupa validarea mandatului, ca alegerea s-a facut prin frauda electorala sau prin orice alta incalcare a Legii privind alegerile locale;
f) a fost condamnat, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privata de libertate;
g) punerea sub interdictie judecatoreasca;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) cand, in exercitarea atributiilor ce ii revin prin lege, a emis 3 dispozitii cu caracter normativ intr-un interval de 3 luni, care au fost anulate de instanta de contencios administrativ prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
j) deces;
(3) In cazurile prevazute la alin. (2) prefectul, prin ordin, ia act de incetarea mandatului primarului.
(4) In cazul prevazut la alin. (2) lit. d) ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanta de contencios administrativ in termen de 10 zile de la comunicare.
(5) Instanta de contencios administrativ este obligata se se pronunte in termen de 30 de zile. In acest caz procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.
(6) Data organizarii alegerilor pentru functia de primar se stabileste de catre Guvern, la propunerea prefectului, in termen de 30 de zile sau dupa expirarea termenului prevazut la alin. (4).

Art. 73.
(1) Mandatul primarului inceteaza, de asemenea, inainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local, organizat in conditiile legii.
(2) Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de locuitorii comunei sau orasului, ca urmare a nesocotirii de catre acesta a intereselor generale ale colectivitatii locale sau neexercitarii atributiilor ce ii revin potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercita ca reprezentant al statului.
(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele si prenumele, data si locul nasterii, seria si numarul buletinului sau ale cartii de identitate si semnatura olografa ale cetatenilor care au solicitat organizarea referendumului.
(4) Organizarea referendumului trebuie sa fie solicitata, in scris, de cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie sa fie realizat in fiecare dintre localitatile componente ale comunei sau orasului.

Art. 74.
(1) Dupa primirea cererii prefectul va proceda la analizarea temeiniciei motivelor invocate, a indeplinirii conditiilor prevazute la Art. 73, precum si la verificarea veridicitatii si autenticitatii semnaturilor, in termen de 30 de zile.
(2) Dupa verificare prefectul va transmite Guvernului, prin Ministerul Administratiei Publice, o propunere motivata de organizare a referendumului.
(3) Pe baza propunerii motivate a prefectului, avizata de Ministerul Administratiei Publice, Guvernul se va pronunta, prin hotarare, in termen de 60 de zile de la solicitarea prefectului. Hotararea Guvernului va stabili data organizarii referendumului si va fi adusa la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin grija prefectului.
(4) Cheltuielile necesare in vederea desfasurarii referendumului se suporta din bugetul local.

Art. 75.
(1) Referendumul local se organizeaza, in conditiile legii, prin grija prefectului, cu sprijinul secretarului si al aparatului propriu de specialitate al consiliului local respectiv.
(2) In acest caz procedurile prevazute de lege privind campania pentru referendum nu se mai aplica.

Art. 76.
(1) Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin jumatate plus unul din numarul total al locuitorilor cu drept de vot.
(2) Mandatul primarului inceteaza inainte de termen daca s-a pronuntat in acest sens cel putin jumatate plus unul din numarul total al cetatenilor cu drept de vot.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) se aplica in mod corespunzator prevederile Art. 72 alin. (6).

Art. 77.
(1) In exercitarea functiei primarul este ocrotit de lege.
(2) Mandatul primarului se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv. Masura arestarii preventive se comunica de indata de catre parchet sau de instanta de judecata, dupa caz, prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.
(3) Ordinul de suspendare se comunica de indata primarului.
(4) Suspendarea dureaza pana la incetarea situatiei prevazute la alin. (2).
(5) Daca primarul suspendat din functie a fost gasit nevinovat, acesta are dreptul la despagubiri, in conditiile legii.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplica si in cazul viceprimarului.

Art. 78.
(1) Consiliul local alege din randul membrilor sai viceprimarul, respectiv viceprimarii, cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local.
(2) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, la propunerea motivata a unei treimi din numarul consilierilor sau a primarului, prin hotarare adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie.

Art. 79.
Viceprimarul exercita atributiile ce ii sunt delegate de catre primar, in conditiile prevazute la Art. 70.

Art. 80.
Mandatul viceprimarului inceteaza de drept in conditiile prevazute la Art. 72, care se aplica in mod corespunzator. In acest caz consiliul local ia act de incetarea mandatului si alege un nou viceprimar.

Art. 81.Viceprimarul poate fi suspendat din functie in conditiile prevazute la Art. 77, care se aplica in mod corespunzator.

Art. 82.
(1) In caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia atributiile ce ii sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) consiliul local poate delega prin hotarare, din randul membrilor sai, un consilier care va indeplini temporar atributiile viceprimarului.
(3) In situatia in care sunt suspendati din functie, in acelasi timp, atat primarul, cat si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier care va indeplini atat atributiile primarului, cat si pe cele ale viceprimarului, pana la incetarea suspendarii.
(4) Daca devin vacante, in acelasi timp, atat functia de primar, cat si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) si (2) aplicandu-se pana la alegerea unui nou primar. Prevederile Art. 72 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support