Buletin informativ pe anul 2016

1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Livada

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata 
 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare 
 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 
 Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 
 Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata 
– Legea 227/2015, privind Codul fiscal
 
– Legea 53/2003, Codul Muncii

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Livada judetul Arad

b1) Organigrama institutiei 

b2) Regulamentul de organizare si functionare 

b3) Programul de functionare 
Luni si miercuri, între orele:
  8.00 – 16.00 ;

Marti si joi, între orele:   8,00 – 17,00 ;

Vineri, între orele: 8,00 – 14,00.

b4) Program de audiente

Primar, Militon Şerb luni 12,00-14,00 şi joi 15,00-17,00 

Viceprimar, Iosif Bimbo marţi 14,00-16,00 şi vineri 9,00-11,00

Secretar, Mariana-Eliza Otlăcan  miercuri 9,00-11,00 şi joi 15,00-17,00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Livada si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.

Conducerea Primariei comunei Livada

Militon Şerb  – Primarul comunei Livada 
Iosif Bimbo – Viceprimarul comunei Livada 
Mariana-Eliza Otlăcan  – Secretarul comunei Livada

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: 
Ionela-Nadia Răcănel 

d) Coordonatele de contact

Denumire: Primaria orasului Curtici
Sediul: Curtici, judetul Arad
Telefon : 

E-mail: 

Site : www.primariacurtici.ro 

e) Sursele financiare,  bugetul  si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public: 
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Livada;
 
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Livada;
 
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Livada, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
 
– Coordonatele de contact ale Primariei comunei Livada respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
 
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
 
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
 
– Lista documentelor produse si/sau gestionate,
 potrivit legii 
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

– dispozitiei ale primarului 
– proiecte de hotarâri
 
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
 
– note de discutii
 
– referate de aprobare
 
– fise de audienta
 
– protocoale
 
– rapoarte
 
– studii
 
– analize
 
– prognoze
 
– proiecte de strategii
 
– scrisori sau adrese
 
– materiale de specialitate
 
– fise de proiect
 
– contracte de achizitie publica
 
– procese-verbale
 
– adrese
 
– observatii si propuneri
 
– avize
 
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale
 
– planul urbanistic general
 
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare
 
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare
 
– autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj
 
– date de stare civila

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2004 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice 
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.